Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Ares Digital

handelend onder de naam: Skilltree

Vestigingsadres:

Burg van Tienhovengracht 51H

1064 BG, Amsterdam

KvK: 78004071

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Skilltree levert. Om het abonnement of andere producten van Skilltree te kunnen ontvangen dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op Skilltree en de consument wordt er aandachtig op gemaakt dat de algemene voorwaarden hier te vinden zijn.

2.4 Skilltree behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 3. Bestelling

3.1 Ares Digital doet op de website Skilltree een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van een aanbod door Ares Digital.

3.2 Skilltree accepteert uitsluitend bestellingen voor levering op bestemmingen binnen Nederland tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op Skilltree zijn onder voorbehoud van typ- en drukfouten. Voor de gevolgen van eventuele typ- en drukfouten is Skilltree niet aansprakelijk.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 De betaling geschiedt maandelijks per automatische incasso of indien overeengekomen per betaling vooraf per bank.

5.2 De automatische incasso vindt plaats rond de 25e van de maand.

5.3 Indien de betaling per automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, zal Skilltree eerst proberen op een nieuwe datum te incasseren. U wordt over deze fatale termijn per mail ingelicht. Indien u geen gehoor heeft gegeven aan de oproep tot betaling heeft Skilltree het recht om de overeenkomst te beëindigen. Indien de betaling van de incassomachtiging niet plaats heeft kunnen vinden, bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.

 

Artikel 7. Opzegtermijn

7.1 Het abonnement kan maandelijks worden opgezegd. Dit kan geschieden per mail of via het opzegformulier op de website. Hierbij geldt dat een opzegging voor de 15e van de maand aan ons moet worden meegedeeld. Een opzegging heeft pas werking wanneer deze bevestigd is door Skilltree. Indien u een cadeau of proefexemplaar bestelt bent u niet gebonden aan een abonnement en heeft u derhalve geen opzegverplichting.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Skilltree doet haar uiterste best om enig gebrek aan geleverde producten te voorkomen. Bij eventuele fouten zijn de wettelijke bepalingen zijn omtrent garantie van kracht.

 

Artikel 9. Overmacht en aansprakelijkheid

9.1 Skilltree is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt elke oorzaak of omstandigheid verstaan, welke in redelijkheid niet voor het risico van Skilltree dient te behoren. De volgende oorzaken en omstandigheden behoren uitdrukkelijk tot overmacht: elektriciteitsstoringen, problemen met het internet en e-mailverkeer, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, nalatigheid van derden, vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers en dienstverleners, temperatuuroverschrijding tijdens transport, smelting van goederen tijdens transport en ziekte van onze medewerkers.

9.3 Skilltree is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Op overeenkomsten met Skilltree is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Een eventueel geschil zal bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank Rotterdam.

11.3 De naam Skilltree en het beeldmerk en ander materiaal op de website zijn voorbehouden aan Skilltree en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van Skilltree worden gebruikt.